หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1.    ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และบูรณาการแผนงาน โครงการ และกรอบแผนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและกำกับดูแลพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

2.    ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย และมาตรการบริหารจัดการและกำกับดูแลพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ของในประเทศและต่างประเทศ

3.  เสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายของการบริหารจัดการและกำกับดูแลพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ของในประเทศและต่างประเทศ ร่วมประชุมหรือจัดประชุมตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

4.  เสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการและกำกับดูแลพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ของในประเทศและต่างประเทศ

5.    เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ออกแบบ พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ของในประเทศและต่างประเทศ และการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ

6.    กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ การให้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ขององค์การ ผู้ให้บริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการ

7.  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการแลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ของในประเทศและต่างประเทศแก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

8.  ให้คำปรึกษา  แนะนำ ส่งเสริมการบูรณาการด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ของในประเทศและต่างประเทศ

9.    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานออกเป็น ดังนี้

- 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- 2. ส่วนนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศ

-- 2.1 ฝ่ายนโยบายวางแผนและประเมินผล

-- 2.2 ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

- 3. ส่วนพัฒนาธุรกรรมบริการ

-- 3.1 ฝ่ายพัฒนาด้านการขนส่ง

-- 3.2 ฝ่ายพัฒนาด้านการนำเข้าและส่งออก

-- 3.3 ฝ่ายพัฒนาด้านการประกันภัยและการชำระเงิน

- 4. ส่วนมาตรฐานและกำกับการให้บริการ

-- 4.1 ฝ่ายมาตรฐานข้อมูลด้านการเชื่อมโยง

-- 4.2 ฝ่ายกำกับการให้บริการ

-- 4.3 ฝ่ายนวัตกรรมการให้บริการข้อมูล

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 พฤศจิกายน 2564 16:56:35
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ext. 204883, 204884
อีเมล์ : nsw@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
ลิขสิทธิ์ 2015 กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร