ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ปี 2548 วันที่ 6 ธันวาคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้ง ระบบ National Single Window (NSW) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก ให้ความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ NSW จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย
     ส่วนราชการที่กำหนดไว้เดิมของกรมศุลกากร คือ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนแผนงานและมาตรฐาน ฝ่ายกำกับดูแลและพัฒนาระบบ NSW

ปี 2562 กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 57 ก วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้จัดตั้ง ?กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์? เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน ออกแบบ พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สำหรับในประเทศและต่างประเทศ และบูรณาการ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ

ปี 2563 มติ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้กำหนดโครงสร้างการจัดแบ่งงานภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2562 และการจัดตำแหน่งลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ โดยไม่เปลี่ยนประเภทสายงาน และระดับตำแหน่ง

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2564 11:45:46
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ext. 204883, 204884
อีเมล์ : nsw@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
ลิขสิทธิ์ 2015 กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร